Høyres listetopp i bydel Vestre Aker

Lars Asbjørn Hanssen er listetopp for Høyre til bydelsutvalget i Vestre Aker. Det skal et politisk jordskjelv til for at andre politikere enn Hanssen skal bli den neste lederen av bydelsutvalget. Selv om mye tyder på at seieren mest sannsynlig innkasseres 14. september, tar Lars Asbjørn Hanssen ikke seieren for gitt.

den170615larsasbjintervjubilde2
En smilende Lars Asbjørn Hanssen

Vi møttes på Bogstad gård. Det var sommervær igjen. Det var besøkende i aldre på Bogstad. Det er lett å glemme omgivelsene i møte med et menneske som er et oppkomme av engasjement og fortellinger som sier noe om et engasjement for samfunn og mennesker.

Verdier og engasjement

Jeg hadde egentlig formulert to spørsmål for henholdvis verdier og utgangspunktet for det politiske engasjementet. Samtalen med Lars Asbjørn Hanssen viste at verdier og engasjement er to sider av samme sak for ham. Det var verdiene og engasjementet som gjorde at han ble hentet til politikken. Det hele begynte på hjemstedet Steinkjer.

Engasjementet startet da barna var små. Da det første barnet trengte barnehageplass var det bare en barnehage i Steinkjer. Det syntes Hanssen var for dårlig og bestemte seg for at dette måtte han gjøre noe med. Da datteren begynte på skolen ble han leder for Foreldreutvalget i Steinkjer skole. Det var bare en barneskole i sentrum av Steinkjer der nesten halvparten av Steinkjers 20 000 innbyggere bodde. Da Steinkjer kommune er en stor kommune geografisk sett var resten spredt på 16 andre skoler rundt om i kommunen.

Skolepolitikken i Steinkjer ble for alvor en kampsak for Hanssen da SP som hadde flertallet i kommunestyret gikk sammen med Arbeiderpartiet og ville legge ned den eneste barneskolen i sentrum av Steinkjer for å gi plass til ny distriktshøyskole. Som FAU leder ble det  da Lars Asbjørn Hanssen som stod i spissen for et  foreldreopprør mot det urimelige at den eneste barneskolen i sentrum av Steinkjer skulle nedlegges. Det var jo der halvparten av kommunens innbyggere bodde. Etter en intens kamp ble partene enige om en løsning. Den staselige bygningen fra 1905 ble overtatt av distrikthøyskolen og fikk en flott påbygning og barneskolen fikk nye lokaler på nabotomten. Det ble dermed en meget god løsning for alle parter.

Etter kampen for barneskolen ble Hanssen bedt om å stille som kandidat til kommunestyret for Høyre i 1987. Som en markant forkjemper for skolepolitikken ble han valgt inn. Det var da hans politiske engasjement startet som partipolitiker.Han ble senere leder for oppvekstetaten i Steinkjer.

Barn og ungdom. Helse og eldre.

Jeg spurte hva som var viktigst for Lars Asbjørn Hanssen som politiker. Han svarte barns oppvekstvilkår. Der starter det som skal bestemme hvordan ditt liv skal bli sier Hanssen. Dernest helseomsorgen. Som tidligere direktør i et amerikansk legemiddelselskap kom han nært inn på norsk helsevesen og så hvor mye det var å hente på å effektivisere dette. Mye av hans engasjement gjennom årene har handlet om legge forholdene til rette slik at hver enkelt kan få frem det potensialet som ligger der. Ikke minst friheten til selv å velge og forståelsen av at det også gir den enkelte et ansvar.

Enhver skal få muligheten og de som ikke evner det selv skal få hjelp til å skape seg et godt liv. Lars Asbjørn Hanssen er likevel klar på at han forventer en egeninnsats som står i forhold til det du evner. Hanssen er seg bevisst det ansvaret vi har som foreldre, men at mange har en utfordrende oppgave i foreldrerollen i dagens samfunn. Her må vi samspille mer og tørre å være mer åpne for hverandre. Han ser på skolen som den viktigste plattformen for barns utvikling. Han mener at Oslo skolen her viser vei.

Skolen må skape en forståelse av at skal vi lykkes så må vi skape det i samspill med hverandre og samfunnet. Den sosiale kontrakten som betyr at alle må bidra, hver på sin måte.  Han viser til Ludvigsen utvalgets utredning( NOU 2015:8) og mener det er viktig å stille spørsmålene:

  • Hvorfor vi lærer
  • Hvordan vi lærer
  • Hva vi lærer.
  • Hva vil du med livet ditt

Hanssen begynte yrkeslivet som lærer i 3 år. Hans engasjement sluttet ikke etter de tre årene. Et av skoleårene som lærer inspirerer ham fortsatt i det politiske virke. Han fikk en skoleklasse som hadde blitt definert som bråkmakere. Det var en klasse som andre lærere hadde gitt opp. Rektor ga en beskjed: ”Få skikk på denne gjengen.” Noe han klarte. Han fikk klassen til å samarbeide og lære. Prøv først å forstå, for å bli forstått var leveregelen til Hanssen og etter hvert også for klassen. «Hvorfor var denne gutteklassen ansett for å være håpløs? Jo, de kjedet seg», mener Hanssen også i dag. Det viste seg at disse guttene var både oppvakte og lærevillige når vi sammen fant ut hvordan gjøre skoletimene interessante.

Sammen startet de også et diskotek der de bygde om hele kjelleretasjen på 160 kvadratmetre inklusive potetkjelleren som foreldrene til Hanssen stillte til disposisjon.. Der fikk elevene fra 9 F ansvaret for alle sider ved utvikling og drift av diskoteket, fra medlemskort, musikk, vakt, anlegg,inventar,økonomi osv. Kreativitet og arbeidsvilje var ingen mangelvare. Det manglet aldri en ettøring etter arrangementene i følge Lars Asbjørn Hanssen. Med dette viste han at en klasse som var definert som bråkmakere kunne finne nye veier til trivsel,læring og mer ro. Dette var sosialt og pedagogisk nybrottsarbeid i 1972, men sikkert en metode som kunne fungert i dag også.

Hanssen er også opptatt av helse og eldre. Som leder av Senior Høyre i Oslo er eldrepolitikk et område som engasjerer ham til daglig. Han kan fortelle at også Unge Høyre er opptatt av seniorpolitikk. Hanssen er derfor også blitt medlem av Unge Høyre, ikke fordi han har gått i barndommen som man sa i tidligere tider, men fordi han ser at Unge Høyre er en viktig aktør i politikkutformingen.

Ombudsmann

Som folkevalgt og medlem av bydelsutvalget har man også rollen som ombudsmann. Han var leder for bydelsutvalget da Elin Horn Galtung hadde permisjon i 2012. Når han etter aller solemerker overtar som leder av BU etter valget,vil han fortsatt legge vekt på rollen som ombudsmann for befolkningen. Der vi har felles mål er det vesentlig at både organisasjoner og foreninger skaper synergier ved å jobbe sammen, understreker han.

Vestre Aker har en human kapital som er enestående. Når denne også frigjøres i felles oppgaver innen frivilligheten, så skaper man sammen verdier for både den enkelte og for samfunnet. Løsningen for Gulleråsen stasjon er et godt eksempel. Han er imponert over alle de frivillige krefter innen idrett,omsorg, kultur,velforeninger osv. Hanssen er overbevist om at bydelen kan lykkes med meste om bydelens innbyggere står sammen. For Hanssen er derfor samspillet med frivilligheten,lokale ildsjeler og det enkelte menneske svært viktig.

den170615Larsasbjsolen
Lars Asbjørn Hanssen i et fornøyd øyeblikk i sitt ferieland Spania

Praktiske løsninger på praktiske problemer

For Lars Asbjørn Hanssen er ikke enhver regel hellig. For ham er det viktig å vite hvorfor regelen ble til. Hva var hensikten? Nytteverdien? Hvilken bakgrunn det er for regelen. Vi må selvsagt ha regler, men Hanssen mener litt for mye er regelstyrt i dagens samfunn. Her legger han ut om regelstyring,målstyring og verdistyring. Han mener en regel ikke er en god regel dersom den ikke tjener hensikten bak regelen eller fører til en god løsning for det den er tiltenkt. Det medfører at de som skal forvalte reglene får for mye makt på bekostning av gode lokale løsninger. Han sier ikke det for å kritisere byråkratene, men for å stille spørsmål ved om det er bra at byråkratiet har så mye makt.

Hanssen stiller spørsmålet om politikerne kan ha abdisert til fordel for ekspertvelde. Det er en farlig utvikling for et demokratisk styre mener han. Han ser også at mange saker kunne vært bedre, raskere og billigere løst, dersom det var delegert til bydelene. Men da må vi tillate at ulike bydeler finner ulike løsninger. At de finner sin egen form som skaper bedre identitet i den enkelte bydel. Det er svært viktig når en stor by blir enda større og vokser så raskt som Oslo nå gjør.Han nevner spesiellt måten fortettingen nå skjer på. Her kan vi samspille mye bedre internt i bydelen enn den sentralisering vi nå ser. Desto lengre unna du er problemet, jo mindre hensyn kan du da ta til dem beslutningen angår. Det er ikke måten å skape gode boforhold på mener Hanssen.

2015-2019

Jeg spør hva som er den viktigste saken i kommende periode for bydelsutvalget. Lars Asbjørn Hanssen mener at det er viktigst at økonomien balanserer som er det primære. Det er en formidabel utfordring mener han. Det er ikke helt balanse mellom behov og tilskudd fra Bystyret for vi driver rimelig kostnadseffektivt i bydelen. Men når mange tjenester er lovpålagte og vi kan ikke bestemme når folk blir syke,har behov for sykhjemsplass,hjemmetjeneste eller når barn opplever omsorgssvikt. Ellers gleder han seg over alt som nå er i gang med å skje i vår bydel.Skolene først. Han nevner utbygging av Ris skole,Slemdal, ny skole i Bjørneveien med flerbrukshall. I samspill med Ready blir dette kjempebra. Vestre Aker Høyre vil bidra til realiseringen av nytt klubbhus på Hemingbanen. Et fantastisk arbeide for barn og ungdom drives både her og i de andre idretteforeningene i bydelen, ikke minst på det sosiale plan. I følge Hanssen drives skolene i bydelen i dag veldig bra.

Vi får nå et nytt Hovseterhjem og det var på tide. Det blir meget bra. Men Hovseter skole og hele området omkring må vi nå gi et løft. Uverdige forhold ved noen av blokkene der ble anskuliggjort ved den utrettelige Trygve Bauge. Dette må appellere til vår sosiale samvittighet sier Hanssen.

Bydel i minus – økonomisk sett

Hvordan vil du forholde deg til bydelens underskudd, spurte jeg. Lars Asbjørn Hanssen svarte at økonomien krever at bydelen må drives uhyre stramt i 2 år til. I følge prognosene til byrådet vil byen da ha de verste årene bak seg. De siste årene har mye av midlene i Oslo godt til nødvendige investeringer.Vi er iferd med å legge bak oss de største investeringer i historien på grunn av den enorme byutvikling og tilstrømning som har skjedd de siste årene.Dette har vi greid uten eiendomskatt.

Hanssen er sterkt imot eiendomsskatt. Den rammer ikke de rikeste, som noen later til å tro. Den rammer næringslivet som med ekstra kostnader, hvilket er det siste de trenger i disse tider. Den rammer pensjonister,den rammer de som har arbeidet hardt og spart penger for å få til en god bolig til sin familie. Samtidig understreker Hanssen at den økonomiske situasjonen i bydelen blir en pådriver til å effektivisere. For Hanssen handler det om å få mest mulig ut av hver krone.Her skryter han av bydelens ledelse og ansatte. Vi har meget dyktige mennesker som gjør en fremragende jobb i vår bydel og vi har et utmerket samarbeide mellom politikerne i BU og administrasjonen.

Frivilligheten

I følge Hanssen er pressgrupper viktige, der de viser oss hva som ikke fungerer. Men han mener at det er viktig å se helheten i samfunnet og derfor er dialogen med ulike interessegrupper vesentlig fordi vi må prioritere og forsøke å søke forståelse for at alle ikke kan få alt. Han mener at pressgrupper er viktige som pådrivere, men at det ikke kan være slik at alle blir bønnhørt. Noe er alltid viktigere enn noe annet. Hanssen ser store mulighetene i frivilligheten og anbefaler årsrapporten til Frivillighetssentralen som lesning. Han er imponert over hvor mye det går an å få til når gode krefter arbeider sammen. Et tankekors og en inspirasjon å se hva frivilligheten har oppnådd sett i forhold til de økonomiske ressursene de disponerer sier Hanssen.

Slik Hanssen ser det er frivilligheten mye av nøkkelen til det gode sivile samfunn. Han trekker frem idrettslag, velforeninger og musikk- og kulturskolen. Hanssen mener at frivilligheten oppnår mye, samtidig som viktige ressurser tas i bruk. Mange har kompetanse de kan bidra med i frivillige organisasjoner understreker han.

Godt valg

Hanssen haster videre til et nytt møte. I dag er han nestlederen i bydelsutvalget og har i tillegg flere verv i Høyre. Han er medlem av styret i Oslo Høyre og sitter også i Arbeidsutvalget til Høyre i Oslo.

I dag har Høyre 10 av 15 plasser i bydelsutvalget. At Høyre har ny lederkandidat etter mange år med Elin Horn Galtung som leder kan bety noe for velgerne. Mange er også spente på effekten av Arbeiderpartiets nye leder som jo også bor i bydel Vestre Aker. Lars Asbjørn Hanssen får neppe Gahr Støres stemme, men om ikke Høyre igjen får flertall i Vestre Aker må det skje en revolusjon i Vestre Aker. Og revolusjoner skjer etter sigende sjelden i Vestre Aker. Ingen kan likevel ta seieren på forskudd. Selv ikke i en bydel der Høyre har majoriteten av stemmene ved valg. Godt valg

den170615larsasbjidress
Lars Asbjørn Hanssen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s